Regulamin


Regulamin serwisu SOSmoney.pl


Rozdział I. Wprowadzenie


1. Właścicielem serwisu: SOSmoney.pl o adresie do korespondencji: e-mail: bok@kredytnajuz.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z usług oferowanych przez serwis – SOSmoney.pl
3. Serwis jest porównywarką finansową wraz stronami i podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu wraz z komentarzami, wyszukiwania i porównywania ofert instytucji finansowych ( banków i doradców finansowych ) w grupach produktów takich jak szybkie pożyczki, kredyty gotówkowe.
4. Dane i informacje do aktualizacji serwisu SOSmoney.pl pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz bezpośrednio od instytucji finansowych. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji. Okresowo dane te podlegają weryfikacji przez poszczególne banki i inne instytucje finansowe. Aktualizacja tych danych w serwisie odbywa w sposób bezpośredni i codziennie.
5. SOSmoney.pl nie wyklucza możliwości udostępnienia przez poszczególne banki oferty produktów nie występujących w ofercie serwisu
6. Spółka poprzez prowadzenie Serwisu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

Rozdział II. Zakres i forma oferty


Zakres i forma oferty obejmuje:
1. Pośrednictwo w zakresie promocji ofert handlowych i zawierania umów kredytowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych w sposób bezpośredni z daną instytucją finansową lub przy pomocy firm doradztwa finansowego lub innych podmiotów świadczących usługi będące w ofercie serwisu: SOSmoney.pl
2. Udostępnienie możliwości prezentacji i porównania ofert instytucji finansowych według przyjętej metodologii
3. Udostępnienie kalkulatorów i innych narzędzi serwisu umożliwiających obliczanie, porównywanie i wyliczanie wskaźników finansowych przez użytkowników.
4. Prezentacja ofert z możliwością wysłania formularza kontaktowego w celu kontaktu pracowników lub doradców danej instytucji finansowej oraz prezentacji artykułów, blogów, raportów i innych informacji użytecznych dla Użytkowników portalu.
5. Wysyłka newsletterów.

Rozdział III. Zasady świadczenia usług


1. Żeby korzystać z serwisu: SOSmoney.pl jest wymagane:
a. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
b. Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
2. Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od SOSmoney.pl Spółka nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie spółka SOSmoney.pl pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Spółka SOSmoney.pl nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w serwisie. SOSmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika a związanych z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.
4. SOSmoney.pl informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłane informacje odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
5. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze nie zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez SOSmoney.pl wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych, SOSmoney.pl jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział IV. Zawieranie i rozwiązywanie umów


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Korzystanie z serwisu SOSmoney.pl nie wymaga zawarcia umowy ze spółką SOSmoney.pl dostęp do informacji i poszczególnych części operacyjnych serwisu który nie wymaga zalogowania jest anonimowy.
3. Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronach Portalu kalkulatorów lub innych narzędzi do porównywania i zestawiania ofert jest anonimowa i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze SOSmoney.pl. Kalkulatory i inne narzędzia do porównywania i zestawiania ofert zostały opracowane w oparciu o autorskie rozwiązania firmy SOSmoney.pl i pozwalają Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczących prognozowanej zdolności kredytowej i innych informacji niezbędnych do weryfikacji oferty finansowej. Informacje o których mowa powyżej nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne Banki lub Towarzystwa Ubezpieczeniowe i może się od niej różnić.
4. Wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go do banku, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy pośredniczącej lub doradcy finansowego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie wymaga zastosowania przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt oraz spotkanie z doradca finansowym jest bezpłatne i z tego tytułu użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowy kosztów. Nie zobowiązuje go to również do zawarcia umowy.
5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zwróci się do administratora portalu o usunięcie jego danych kontaktowych.
6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://SOSmoney.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Rozdział V. Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub oferty zawartej na jego stronach o ile nie jest to związane z ofertą banku lub innej instytucji finansowej.
2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do SOSmoney.pl w postaci elektronicznej na adres: bok@kredytnajuz.pl
3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika w formie pisemnej.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji SOSmoney.pl wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VII. Ochrona danych osobowych


1. SOSmoney.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Dane Użytkownika przekazywane SOSmoney.pl za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych zgodnie ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez SOSmoney.pl (w tym także tworzenie baz danych), w tym w celach statystycznych związanych z działalnością SOSmoney.pl (obligatoryjnie),
b. przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez SOSmoney.pl. Pod pojęciem „raportów, rankingów, artykułów, newsletterów” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe SOSmoney.pl i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).
4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
5. SOSmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. SOSmoney.pl realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.
6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe


1. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2. Informacje dotyczące ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw inwestycyjnych prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną – zgodnie z niniejszym Regulaminem – za pomocą serwisu SOSmoney.pl, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
3. Zawarcie umowy z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.
4. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.
5. Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według siedziby SOSmoney.pl
7. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
8. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem http://SOSmoney.pl