Polityka Prywatności


Polityka Prywatności serwisu moneySOS.pl


POLITYKA PRYWATNOŚCI I. Dane Administratora Danych Osobowych Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak są informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod II. Inspektor Ochrony Danych Trzyciecka-Serwin— która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy o.o ul. Biała 4/81 Warszawa III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. 1) W celu realizacji usług pośrednictwa związanego z procesem ubiegania się o pożyczkę przetwarzamy dane osobowe, jak wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Przekazanie zakresu w/w danych obligują Administratora firmy pożyczkowe, w ramach programu partnerskiego, którego Administrator jest Partnerem. Strona 1 z 8 Polityka prywatności dla Vee!gate w ramach portalu moneySOS.pl wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Vee!Gate ul. Odrowąż 34-408 Odrowąż NIP: 7352891183 . Chcąc uzyskać adresem: bok@moneysos.pl Vee!gate. posiada Inspektora Ochrony Danych — aktualnie jest to Katarzyna pod adresem e-mail: bok@moneySOS.pl lub korespondencyjnie pod adresem Beatris sp. z Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności,Vee!gate Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) W celu  obsługa zapytań przekazywanych do serwisu,  informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie realizacji usługi,  prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu,  prowadzenie statystyk serwisu,  marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora,  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon – o ile została udzielona,  zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,  przechowywanie dla celów rozliczalności ( spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) przetwarzamy takie dane osobowe, jak wskazane w formularzu a także dane dot. IP, rodzaju stosowanej przeglądarki wykorzystywanej przy przeglądaniu strony Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 3) W celu marketingu bezpośredniego przez podmioty trzecie, w tym zgody telekomunikacyjnej na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego i zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na marketing osób trzecich na przyszłość, wykorzystywania cookies przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO, który pozwala Strona 2 z 8przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. V. Prawo wycofania zgody 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy1 :    w przypadku newslettera kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu osobowych na wskazane wyżej adresy,  usunąć zamieszczony komentarz w serwisie  w przypadku przesłanej informacji handlowej kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości lub a wysłać maila bezpośrednio do Novacash albo Inspektora danych osobowych na wskazane wyżej adresy lub pocztą tradycyjną na  w przypadku kontaktu telefonicznego na postawie zgody z 172 prawa telekomunikacyjnego cofnąć ją podczas rozmowy albo wysłać maila bezpośrednio do tradycyjną na adres spółki. 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. VI. Wymóg podania danych osobowych 1 Strona 3 z 8 wysłać maila bezpośrednio do ee!Gat na adres iod@globalfin.pl lub pisemnie Vee!Gate ul. Odrowąż 34-408 Odrowąż NIP: 7352891183 wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres bok@moneySOS.pl lub pocztą tradycyjną Vee!Gate ul. Odrowąż 34-408 Odrowąż NIP: 7352891183 wiadomości lub wysłać maila bezpośrednio do Vee!Gat. Vee!Gat albo Inspektora danych osobowych na wskazane wyżej adresy, lub pocztąPodanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza było niezbędne dla realizacji zawartej z Administratorem umowy pośrednictwa. Podanie przez Państwa danych było jednak dobrowolne, bowiem w tym wypadku świadczyło to o Państwa zainteresowaniu uzyskaniem pożyczek i otrzymywaniem od firm pożyczkowych najniekorzystniejszych ofert. Brak ich podania uniemożliwiałoby przekazanie danych firmom pożyczkowym celem ubiegania się o pożyczkę (zrealizowanie usługi). W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i za Państwa zgodą. VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. VIII. Odbiorcy danych osobowych 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu tj. HTTP 200 usługi IT - Dariusz Janicki Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań NIP: 7831514314 Państwa dane osobowe przekazywane w ramach formularza przekazywane są do SW IT Solutions sp z o.o. sk Gliniana 29/31, 91-336 Łódź NIP PL728271742 , poprzez zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na ich serwerze. Państwa dane są przekazywane podmiotom współpracującym w ramach programu partnerskiego w zakresie udzielania pożyczek: - Capital Service Spółka Akcyjna ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka NIP 758-235-17-11 - Spark DigitUP Sp. z o.o. Kraków (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10 NIP 6762496391 – LoanMe Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NIP: 5272729611 - PROFI CREDIT ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472151080 - Provident Polska ul. Inflancka 4 A, 00-189 Warszawa NIP: 525-15-71-292 Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam Strona 4 z 8przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. X. Okres przetwarzania danych osobowych 1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka Novacasch nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:  dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy  wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,  zapobiegania nadużyciom i oszustom  statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności - jednakże maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi pośrednictwa. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuje przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 1.Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym zakończyliśmy świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. Strona 5 z 8XI. Uprawnienia podmiotów danych 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:  dostępu do swoich danych osobowych;  sprostowania danych osobowych;  usunięcia danych osobowych;  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  przenoszenia danych osobowych. 2. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:    kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości lub XII. Prawo do wniesienia skargi Strona 6 z 8 wysłanie maila bezpośrednio do Beatris sp. z o.o. na adres iod@globalfin.pl lub wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@globalfin.pl lubJeżeli uważa Pan/Pani, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IV. Cookies wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które serwis internetowy lub strona internetowa wysyła do Państwa urządzenia, gdy łączysz się z internetem za pomocą komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie witryn internetowych. Pliki cookies są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia, dzięki czemu po ponownych odwiedzinach strony lub serwisu internetowego, ich zawartość wyświetli Ci się poprawnie. 2.Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w serwisie SprintMoney.pl pliki cookies wykorzystujemy m. in. w celu: • dostosowania serwisu internetowego do preferencji użytkowników, • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego, • zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu; dane z plików technicznych i analitycznych nie umożliwiają nam personalnej identyfikacji użytkownika, tylko w przypadku wypełnienia formularza pożyczki dane z plików analitycznych w połączeniu z podanymi przez Państwo danymi mogą stanowić dane osobowe. 1. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i może Strona 7 z 8 1. Beatris sp. z o.o. na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty,wpłynąć na sposób wyświetlania się treści umieszczonych w serwisie SprintMoney.pl i ograniczyć niektóre jego funkcjonalności. XIII Logi serwera 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik strony. 3. Logi przechowywane są na serwerze 4. Dane zapisywane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik wypełni formularz zgłoszeniowy pożyczek dopiero jest możliwa jego identyfikacja 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Strony a ich zawartość poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem XIV. Postanowienia końcowe 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze Strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie sprintmoney.pl 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Strona 8 z